MỘT SỐ TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH BẠN CẦN NÊN BIẾT

 

Một số từ nối trong tiếng Anh – linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn bản trở nên rõ ràng hơn. Những từ nối này cũng có thể giúp cho người đọc theo dõi nội dung văn bản cũng như ý tưởng của tác giả dễ dàng hơn. Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số từ nối trong tiếng Anh mà bạn nên biết để giúp bài văn trở nên lưu loát và chuyên nghiệp hơn.

1.Một số từ nối trong tiếng Anh thông dụng

Một số từ nối trong tiếng Anh thông dụng nhất có thể được liệt kê ra theo các nhóm sau:

Một số từ nối trong tiếng Anh khi so sánh (Comparing things): By contrast / Conversely/ In contrast /On the contrary.  Ngược lại: However/ Nevertheless. Trong một số trường hợp khắc như In spite of: mặc dù / Instead: thay vì Likewise: tương tự như thế,/ Otherwise: mặt khác. On the one hand: mặt này / On the other hand: mặt khác

Một số từ nối trong tiếng Anh khái quát (generalizing): Thông thường, thường thì: As a rule / As usual / For the most part / Ordinarily / Usually: Nói chung, nhìn chung / Generally / In general

Một số từ nối trong tiếng Anh khi miêu tả quá trình hoặc liệt kê: First, … : Thứ nhất / Second, … : Thứ hai / Third, … : Vị trí thứ 3 / Next, … : Sau đây / Then, … : Tiếp theo / Finally, … : Cuối cùng

Lưu ý rằng trong tiếng Anh, phần lớn cách diễn đạt thông qua từ First, Second, Third… phổ biến hơn cách dùng Firstly, Secondly, Thirdly… mà chúng ta vẫn thường được biết. Vì thế bạn nên sử dụng cách thứ nhất (First, Second. Third…).

Một số từ nối trong tiếng Anh thông dụng nhất

2.Một số từ nối trong tiếng Anh quen thuộc khác

So that: Chúng ta có thể dùng “so that” để nói lên mục đích (lý do của 1 hành động nào đó). “So that” thông thường sẽ được đi kèm với “can, could, will hoặc would”  Ex: The police locked the door so(that) no-one could get in.  Cảnh sát đã đóng cửa vì vậy không ai có thể vào trong. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng “to” để miêu tả mục đích trong trường hợp chủ nghữ của mệnh đề chính và mệnh đề chỉ mục đích là một.  – Nếu 2 chủ ngữ của 2 mệnh đề khác nhau, chúng ta không được dùng “to” mà phải dùng “so that”.

Jack went to England so that he could study engineering.

Jack went to England so that his brother would have some help working in the restaurant.

In order to, so as to: “In order to, so as to” là cách trang trọng, lịch sự để nói về mục đích.  Scientists used only local materials, in order to save money.

Một số từ nối trong tiếng Anh thể phủ định: in order not to, so as not to. Ex: The soldiers moved at night, so as not to alarm the villagers.  Những người lính đã dời đi vào buổi tối, để không đánh thức dân làng.

For: “For” miêu tả cách một thứ gì đó được sử dụng / This button is for starting the engine. / This is for the lights.

Một số từ nối trong tiếng Anh So, such a

“So” được dùng với 1 tính từ hoặc trạng từ

Nam was so tall (that) he hit his head on the ceiling

Nam walk so quickly(that) they reached the station twenty minutes early.

“Such a” được dùng với 1 cụm tính từ + danh từ số ít  Ex: Helen is such a busy person(that) she never feels bored.  Helen là một con người bận rộn đến nỗi mà cô ấy không bao giờ cảm thấy buồn chán.

So many, so much, so few, so little: So many/few được dùng với danh từ đếm được số nhiều. So much/little được dùng với danh từ không đếm được

Một số từ nối trong tiếng Anh quen thuộc

Too/Not enough + to: “Too” được dùng để chỉ cái gì đó quá mức cần thiết. Not enough thì ngược lại. Cả 2 đều đứng trước 1 tính từ + to + mệnh đề so sánh.

The bookcase was too big to get down the stairs.

The bookcase was not small enough to get down the stairs.

Although, though, even though: Although thường được dùng thành “though” trong khi diễn thuyết. Though có thể đứng cuối câu nhưng although thì không thể.

Although I asked her, she didn’t come. (speech and writing)

Though I asked her, she didn’t come. (speech)

I asked her, (but) she didn’t come, though. (speech)

“Even though” thể hiện sự đối lập mạnh hơn “although”. Even though I asked her, she didn’t come. (which was really surprising)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *